Μελέτη Eφαρμογής Έργου


Αναλυτική Μελέτη του έργου είναι η δραστηριότητα της εκπόνησης όλων των λεπτομερών μελετών  που απαιτούνται για την επιτυχή υλοποίηση του έργου και την κατασκευή του. Πιο αναλυτικά, πραγματοποιείται η εκπόνηση των ακόλουθων μελετών:

 


●  Γεωτεχνική Έρευνα


●  Μελέτη Δικτύου Οδών και Πλατειών


●  Μελέτη Θεμελιώσεων και Πασσάλων


●  Μελέτη Έργων Πολιτικού Μηχανικού


●  Στατική Μελέτη


●  Μελέτη Ηλεκτρικής Εγκατάστασης


●  Μελέτη Δικτύων Επικοινωνίας


●  Μελέτη  Control Room

 

●  Μελέτη Υποσταθμού ή Σύνδεσης στο Δίκτυο

 

Το μελετητικό τμήμα της εταιρίας μας διαθέτει όλες τις απαιτούμενες ειδικότητες για την επιτυχή μελέτη του έργου. Το έμπειρο προσωπικό μας είναι σε θέση να εκτελέσει τη μελέτη όλων των οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών καθώς και σχέδια Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Α&Υ, κυκλοφορίας, Ανακύκλωσης, Πρώτων Βοηθειών και Λειτουργίας & Συντήρησης.

  Copyright © 2011 Prenecon - Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος | Ισολογισμός 2015